Javascript is required

Persoonsgegevensbescherming

Als "Bookcars.com Informatietechnologie Naamloze Vennootschap" ("Bookcars.com" of "Bedrijf") geven wij de hoogste prioriteit aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke gevoeligheid. In volledig bewustzijn van deze verantwoordelijkheid, zoals gedefinieerd in de wet, verwerken wij uw persoonlijke gegevens als "Gegevensbeheerder" binnen het kader van de door de wet voorgeschreven grenzen en zoals hieronder toegelicht in de context van de procedures voor het openen van een account.

 1. Informatie over de Gegevensbeheerder Bookcars.com is de Gegevensbeheerder.

 2. Doelen van de Verwerking van Persoonsgegevens Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door de bedrijfseenheden van het Bedrijf voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van de commerciële activiteiten van het Bedrijf in overeenstemming met de wetgeving en het beleid van het Bedrijf, het uitvoeren van noodzakelijk werk door de bedrijfseenheden van het Bedrijf in dit verband, het bepalen, plannen en implementeren van de korte-, middel- en langetermijncommerciële beleidslijnen van het Bedrijf, het ontwerpen en implementeren van de activiteiten op het gebied van human resources van het Bedrijf, het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit relevante wetgeving, het beheren van klantrelaties en bedrijfscommunicatieprocessen, en het waarborgen van de commerciële en juridische veiligheid van de personen en rechtspersonen waarmee het Bedrijf zakelijke relaties heeft, binnen het kader van de door de wet voorgeschreven grenzen, op een manier die verenigbaar is met de wet, eerlijkheid, en deze doeleinden te allen tijde.

 3. Overdracht van Persoonsgegevens Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen binnen het kader van de hierboven genoemde doeleinden, aan bevoegde openbare autoriteiten die bij wet zijn gemachtigd, gerechtelijke en administratieve autoriteiten, andere rechtspersonen en natuurlijke personen die zijn toegestaan bij speciale wetgeving, aan gemachtigde instellingen en organisaties voor controle doeleinden, aan betalingsinstellingen waarmee overeenkomsten zijn gesloten voor de nakoming van betalingen en financiële verplichtingen, aan zakelijke partners waarmee diensten worden ontvangen of waarmee samenwerking wordt uitgevoerd, en aan leveranciers van het Bedrijf, waarbij de noodzakelijke gegevensbeveiligingsmaatregelen worden genomen zoals voorgeschreven door de wet.

 4. Methode van Gegevensverzameling en Juridische Grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door de geautoriseerde eenheden en werknemers van het Bedrijf via automatische en niet-automatische methoden, in mondelinge, schriftelijke of elektronische media. In deze context worden persoonsgegevens die vallen onder de categorieën identiteit, communicatie, locatie, persoonlijk, juridische transactie, klanttransactie, fysieke ruimtebeveiliging, transactiebeveiliging, risicobeheer, financiën, professionele ervaring, marketing, visuele en auditieve gegevens verwerkt op basis van de wettelijke redenen dat het verplicht is om persoonsgegevens te verwerken die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, verwerking van persoonsgegevens verplicht is voor de gegevensbeheerder om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen, persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door de betrokkene, en verwerking van persoonsgegevens verplicht is voor de legitieme belangen van het Bedrijf, mits het de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet schaadt.

 5. Rechten van de Gegevenssubjecten Onder de Wet kunt u te allen tijde contact opnemen met Bookcars.com om:

 • Te weten komen of uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt,

 • Informatie aanvragen als uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt,

 • Te weten komen wat het doel is van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel,

 • Te weten komen aan wie uw persoonlijke gegevens zijn overgedragen, in binnen- of buitenland,

 • Correctie van uw persoonlijke gegevens aanvragen als deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt,

 • Verwijdering of vernietiging van uw persoonlijke gegevens aanvragen,

 • Aanvraag tot kennisgeving aan derden aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt,

 • Bezwaar maken tegen een resultaat tegen u dat voortkomt uit de analyse van uw persoonlijke gegevens uitsluitend door geautomatiseerde systemen,

 • Vergoeding van schadevergoeding aanvragen in geval van schade als gevolg van de onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens.

yolcu360 logo
100% veilige betaling met Bookcars.com
maestro logomastercard logovisa logoamex logo